Abdest

Kategori » Dualar

Abdest nasıl alınır

Abdest, Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmesi için uygulanan temizlik ve arınma şeklidir. Abdest alma işlemi, Eller, dirsekler, yüz, kulak, boyun ve ayak gibi vücut organlarının yıkanması ve mesh edilmesi ile gerçekleşir.

Niyet ettim Allah rızası için Abdest almaya

Euzü Besmele çekilir ve abdest almaya başlanır

3 kez eller parmak araları ile ovuşturularak su ile yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir, ağız içi çalkalanır

Sağ el ile üç defa buruna su çekilir ve sol el ile sümkürülür

iki avuç birleştirilerek saç başlangıcından çene altına kadar su ile yüz yıkanır

Sağ avuç içine su alınır, kol yukarı kaldırılır dirseklerden su akarken sol el ile ovuşturularak yıkanır

Sol avuç içine su alınır, kol yukarı kaldırılır dirseklerden su akarken sağ el ile ovuşturularak yıkanır

El yeniden suyun altında yıkanır ve ıslak olan avuç içi ile baş mesh edilir

Ardından kulak içleri serçe parmak yardımı ile temizlenirken baş parmak yardımı ile de kulak arkaları yıkanır

Elimizin dış yüzeyi ile ense mesh edilir

Sağ ayaktan başlayarak ayaklar üçer kez yıkanır. Ayak yıkanırken parmak aralarından başlanarak ayak topuğu ve bilekler şeklinde devam edilir

Aynı işlem sol ayak yıkanarak uygulanır ve abdest alma işlemi tamamlanmış olur

 

Abdest sözcüğü Türkçeye Selçuklu zamanında eklenmiş, Farsça kökenli bir terimdir. Sözcük karşıtı su tutmak, arınmak ve temizlenmek anlamını taşır.

Cebrail (aleyhisselam) Hz Peygambere namaz kılmayı öğretmeden önce abdest almayı öğretmiş ve namazla birlikte farz kılınmıştır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde abdestten şu şekilde bahsetmiştir “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” (Buhârî/Vudû-3)
 

Abdest alırken nasıl niyet edilir

Abdeste başlarken  ‘’Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya’’ diyerek niyet edilir. 

Abdeste niyet edilirken dil ile söylenmesi sünnettir. Niyet ise bir şeyi yaparken onu vurgulamak amacı ile kullanılır.

Hadis-i şerif  "Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan odur."

Abdestin duaları

Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra


Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!
(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah’a hamdolsun)

Ağıza su verirken

Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”
Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamayayım

Burnuna su verirken

Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike
Allah’ım, bana ni’metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma

Yüzü yıkarken

Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh
Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart

Sağ kolu yıkarken

Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ
Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır

Sol kolu yıkarken

Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ
Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme

Başı meshederken

Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik
Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir

Kulakları meshederken

Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh
Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle

Boyunu meshederken

Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl
Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru

Sağ ayağı yıkarken

Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm
Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut

Sol  ayağı yıkarken

Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra
Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle

Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip,  kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli

Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh
Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür)

Son olarak şu dua okunmalıdır

Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca'
Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru

Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır

İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr

Biz O (Kur’an)’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir

Abdestin farzı dörttür

Ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak

Ellerimizi dirseklerimizle beraber yıkamak

Başımızı meshetmek

Yüzümüzü yıkamak
 

Abdestin Sünnetleri

Abdest alırken peygamber (AS) ın yapıp, yapın diye tavsiye ettiği hareketler şunlardı

 

Yapabiliyorsak abdest almadan önce iyi bir hazırlık ve abdest alınırken kıbleye yönelip almak.
Abdestte euzubillahi şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak.
Abdest almaya niyette bulunmak.
Elleri bileklere kadar yıkamak.
Sağ elimizle ağzımıza su verip ağzı çalkalamak.
Burnumuza 3 defa su verip sol el ile sümkürüp temizlemek.
Vücut uzuvlarını sağdan başlayarak yıkamak 3 defa.
Vücut uzuvlarını sırası ile yıkamak.
El ve ayak parmaklarının arasını iyice ovalamak.
Kulakları ve boynu meshetmek.
Abdest alınırken konuşmamak ve ara vermemek.
Kaşların, sakal, ve bıyık gibi suyun zor geçeceği yerlere suyu tam temas ettirmek.
El ve ayakları yıkarken parmak uçlarından başlamak.
Abdest alırken yapılması hoş görülmeyen hareketler şunlardır.
Kirli ortamda abdest almak.
Suyu yüze çarpmak.
Suyu çok kullanmak.
Lüzumsuz konuşmak.
İhtiyaç yokken başkasından yardım istemek ve su döktürmek.
Abdesti bozan şeyler şunlardır.
Ön ve arkadan bir şey çıkması (yel, akıntı ve kurt gibi).
Kan, iltihap çıkması.
Ağız dolusu kusmak.
Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak.
Bayılmak, sara nöbeti geçirmek.
Namazda gülmek.
İçki içmek, uyuşturucu almak, abdestli olduğunu unutmak.
Burun kanaması, ağzından tükrük miktarı kan gelmesi.
Doğum yapmak, düşük yapmak.
Cinsi ilişkide bulunmak.
Aşırı derecede dünya için ağlamak.
Mesh müddetinin dolması, özürlü için vaktin çıkması.
Teyemmüm alan için suyun bulunması.
Vücuttan çıkan ter, süt, sümük ve gözyaşı abdesti bozmaz.
Çıkan kan dağılmadıysa abdesti bozmaz.
Tabaka oluşturmayan boya, kına ve krem abdeste mani değildir.
İğne vurulmak kan çıkmadıysa abdesti bozmaz.
Abdestli iken kolonya kullanıldıysa o kısımların yıkanması uygundur.
Bazı günahlar abdesti bozar. Meselâ; içki içmek, yalan yere yemin etmek, şehvetle bakmak abdestte hayır bırakmaz. 
Abdestli olmayan şu işleri yapamaz
Abdesti olmayan namaz kılamaz.
Abdesti olmayan Kur’an’a el süremez. Cünüp olan, Kur’an’ı okuyamaz, elleyemez ve bakamaz.
Abdesti olmayan tilâvet secdesi yapamaz.
Abdesti olmayan Kâbe’yi tavaf edemez.
Abdestli olmanın faziletleri.
Peygamber efendimizin bu konudaki tavsiyeleri şöyledir.
Kulun ilk hesap verecek olduğu şey abdestidir. Eğer abdesti güzel olursa, sıra namaza gelir.
Abdestli olarak uyuyan kimse, gece ibadette gibidir.
Kim güzelce abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve Allah’a yönelirse, ona cennet vacip olur.
Bir kimse abdestli yatar ve gece ölürse, şehid olarak ölür.
Abdestli olarak yatanın yanında bir melek bulunur. O melek o gece durmadan şöyle der: “Allah’ım! Onu affet. Zira o abdestli yattı. 
Öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. O halde öfkelendiğiniz zaman onu yenmek için abdest alınız.
Abdest temizlik ve güzellik manalarına gelir. Peygamber (AS)a şöyle sorulur: Kıyamet gününde o kalabalıkta bizi nasıl tanırsınız Ya Rasûlallah!

Abdest nurlarından” diye cevap verir. Ab-dest, insanın yüzünü nurlandırır.
Abdest sadece maddi değil manevi temizliği de gerçekleştirir. “Abdestim var yalan söyleyemem” denildiğini çok duymuşuzdur.
Abdest günahların affına sebep olur. Bir hadiste şöyle buyrulur. “Kim emrolunduğu gibi abdest alır emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş (küçük) günahları affolunur.
Bir hadislerinde de peygamber (AS) günde beş defa abdest almayı, günde beş defa yıkanmaya benzetiyor.
Abdestli iken yapılan iş güzel olduğu için büyüklerimiz önemli işlerini abdestli iken yapmaya gayret etmişlerdir.
Abdestli olana devamlı sevap yazılır, melekler onu korur ve onun için dua eder, abdestli iken yapılan iş hayırlı ve bereketli olur.

Ayrıca abdestli olmaya dikkat edenin ölümü kolay olur.

Abdestin çeşitleri

Farz abdest: Namaz kilmak icin, Kur`an-i Kerim´e el sürmek icin alinan abdestler farzdir.

Vacip abdest: Kabeyi tavaf etmek icin abdest almak vaciptir.

Mendup abdest: Her zaman abdestli bulunmak, abdestli uyumak, uykudan kalkar kalkmaz abdest almak.

 

 

Henüz yorum bulunmamaktadır

Soru Sorun

Gusül Abdesti Nasıl alınır

Her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken ibadetlerden biri olan G ...

Gusül abdesti erkek

İslamiyet kolaylık dini hepimizin bildiği üzere.. Temelinde temizlik ola ...

Gusül Abdesti ile Namaz Kılınır mı

Gusül Abdesti ile Namaz Kılınır mı? Sorusu çoğumuzun sorduğu bir ...

Gusül Abdesti Nasıl Bozulur

Dinimizin temelini oluşturan temizlik, insanın beden temizliği söz konus ...

Kadınlarda gusül abdesti

Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayında pek çok insan ...

Abdest nasıl alınır

Abdest, Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmesi için ...


Diğer sitelerimize göz attınız mı?

Esmaül hüsna

Ayetel kürsi duası